Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่ 5 (ดู : 82) 25 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยทุ่งหลง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง (ดู : 64) 9 มี.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) (ดู : 53) 9 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ over lay สายห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๑ (ดู : 111) 21 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ over lay สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ต หมู่ที่ ๑ (ดู : 98) 21 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ over lay สายห้วยลึก-บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง (ดู : 103) 18 ก.พ. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) สายห้วยลึก-บ้านปราบ (ดู : 99) 18 ก.พ. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้างค่า k สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ด (ดู : 99) 18 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต แบบ over lay สายห้วยลึก-บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 107) 17 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 120) 10 ก.พ. 2565
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ดู : 161) 9 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ถนนเส้นหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 108) 17 ม.ค. 2565
การกำหนดสูตรคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่าK) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 (ดู : 136) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วย-แชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ 11 ต.ควนทอง (ดู : 141) 8 ธ.ค. 2564
การกำหนดสูตรคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่าK) กำหนดคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ (ดู : 143) 30 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ศสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒-๔ ตำบลควนทอง (ดู : 137) 30 พ.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่4,7 ควนทอง (ดู : 172) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ 4,7 ตำบลควนทอง (ดู : 150) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.70-015 จากสายบางคู ถึงาสยเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจย์ดีหลวง หมู่ที่3,4 ตำบลควนทอง (ดู : 141) 14 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) (ดู : 125) 14 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอม บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 148) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 168) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 134) 8 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอสคลองกัด หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง (ดู : 142) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่11 ต.ควนทอง (ดู : 162) 30 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง (ดู : 139) 30 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ 10 (ดู : 125) 30 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ 6 (ดู : 134) 25 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 122) 25 ส.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 132) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าควน-เขาสามหน้าหมู่ 9 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 200) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ1 หมู่ที่ 9 (ดู : 147) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129) 17 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 144) 16 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่าK) (ดู : 133) 16 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk)โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 (ดู : 125) 16 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 132) 16 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk)โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 (ดู : 139) 16 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง (ดู : 138) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125) 13 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 13 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่12-หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 142) 11 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3. ควนทอง (ดู : 120) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 132) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง (ดู : 135) 6 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่2 (ดู : 132) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงรม-เขาคอก หมู่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 126) 6 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก ม.1 ควนทอง (ดู : 138) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 133) 5 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 132) 16 ก.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหน้าควน (ดู : 139) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านหน้าควน หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 143) 5 ก.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (สูตรค่าK) สามแยก-ช่องลด หมู่ที่ 12 (ดู : 129) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราครากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา สามแยก - ช่องลด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 142) 5 ก.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการ คสล.ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 136) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 186) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าควน-เขขาสามหน้า หมู่ที่9 ตำบลควนทอง (ดู : 146) 21 มิ.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยประาอุทิศ1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 141) 21 มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ 3 - คลองธง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 148) 9 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs