Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 0) 5 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 3) 24 พ.ค. 2566
การแจ้งเตือนการใช้เพจ Facebook และแอปพลิเคชั่นไลน์ปลอมเป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 5) 18 พ.ค. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ ของอบต.ควนทอง (ดู : 8) 16 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 6) 12 พ.ค. 2566
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 14) 6 เม.ย. 2566
แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 30) 4 เม.ย. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 22) 29 มี.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/ 2566 (ดู : 21) 22 มี.ค. 2566
แจ้งเตือนโปรดระวังมิจฉาชีพ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมที่ดินไม่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 19) 22 มี.ค. 2566
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 27) 16 ก.พ. 2566
การขยายระยะเวลาด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 63) 1 ธ.ค. 2565
การป้องกันและแก้ปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์ (ดู : 50) 1 ธ.ค. 2565
รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 52) 1 พ.ย. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามแยกคึกฤทธิ์ (ดู : 65) 29 ก.ย. 2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมนาเพื่อซักซ่อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 58) 28 ก.ย. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 78) 18 ส.ค. 2565
การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปีในปี พ.ศ.2565 (ดู : 61) 3 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 69) 2 ส.ค. 2565
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 (ดู : 104) 27 ก.ค. 2565
ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่3/2565 (ดู : 70) 26 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์ความรู้รอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขของประชาชน (ดู : 88) 20 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัย แด่ นายอาเบะ ชินโซ (ดู : 57) 11 ก.ค. 2565
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ดู : 134) 4 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 (ดู : 97) 4 ก.ค. 2565
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พระษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 122) 30 มิ.ย. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 96) 29 มิ.ย. 2565
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ (ดู : 82) 24 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 105) 9 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 41) 8 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2656 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 (ดู : 103) 31 พ.ค. 2565
#วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 98) 31 พ.ค. 2565
อบต.ควนทอง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ดู : 114) 25 พ.ค. 2565
งานพัฒนารายได้ อบต.ควนทอง ออกบริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 101) 24 พ.ค. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 98) 17 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 101) 17 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2565 (ดู : 102) 11 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ดู : 114) 26 เม.ย. 2565
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ดู : 135) 12 เม.ย. 2565
การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย (ดู : 105) 8 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลข้าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 140) 7 เม.ย. 2565
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กเล็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 (ดู : 107) 30 มี.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความฃ่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ (ดู : 108) 30 มี.ค. 2565
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่1/2565 (ดู : 105) 30 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 119) 24 มี.ค. 2565
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลควนทอง เพื่อรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 123) 7 มี.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 118) 28 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 157) 21 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ over lay สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง (ดู : 127) 18 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 164) 18 ก.พ. 2565
การแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) (ดู : 124) 18 ก.พ. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 164) 17 ก.พ. 2565
แอป Thai Disaster Alert แจ้งเตือนข่าวแบบเรียลไทม์จาก ปภ. (ดู : 133) 15 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อส้มโชกุนเบตง จังหวัดยะลา (ดู : 130) 8 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 121) 8 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 123) 4 ก.พ. 2565
กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด (ดู : 146) 4 ก.พ. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 120) 4 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราขทาน (ดู : 125) 4 ก.พ. 2565
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 123) 4 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs