Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 (ดู : 10) 27 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์ความรู้รอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขของประชาชน (ดู : 13) 20 ก.ค. 2565
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ดู : 23) 4 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 (ดู : 28) 4 ก.ค. 2565
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พระษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 53) 30 มิ.ย. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 25) 29 มิ.ย. 2565
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ (ดู : 19) 24 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 36) 9 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2656 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 (ดู : 37) 31 พ.ค. 2565
#วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 31) 31 พ.ค. 2565
อบต.ควนทอง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ดู : 32) 25 พ.ค. 2565
งานพัฒนารายได้ อบต.ควนทอง ออกบริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 32) 24 พ.ค. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 32) 17 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 41) 17 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2565 (ดู : 35) 11 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ดู : 52) 26 เม.ย. 2565
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ดู : 63) 12 เม.ย. 2565
การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย (ดู : 40) 8 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลข้าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 75) 7 เม.ย. 2565
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กเล็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 (ดู : 45) 30 มี.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความฃ่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ (ดู : 44) 30 มี.ค. 2565
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่1/2565 (ดู : 39) 30 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 47) 24 มี.ค. 2565
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลควนทอง เพื่อรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 53) 7 มี.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 46) 28 ก.พ. 2565
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 89) 21 ก.พ. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ over lay สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง (ดู : 54) 18 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 98) 18 ก.พ. 2565
การแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) (ดู : 55) 18 ก.พ. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 95) 17 ก.พ. 2565
แอป Thai Disaster Alert แจ้งเตือนข่าวแบบเรียลไทม์จาก ปภ. (ดู : 58) 15 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อส้มโชกุนเบตง จังหวัดยะลา (ดู : 60) 8 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 55) 8 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 58) 4 ก.พ. 2565
กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด (ดู : 67) 4 ก.พ. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 57) 4 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราขทาน (ดู : 59) 4 ก.พ. 2565
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 57) 4 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 51) 1 ก.พ. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 51) 28 ม.ค. 2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 212) 27 ม.ค. 2565
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 65) 27 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี (ดู : 60) 26 ม.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ (ดู : 51) 25 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ATK (ดู : 70) 25 ม.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 59) 24 ม.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ดู : 74) 24 ม.ค. 2565
ประกาศ ยกเลิกการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 69) 5 ม.ค. 2565
การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ (ดู : 85) 24 ธ.ค. 2564
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 93) 16 ธ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา (ดู : 84) 9 ธ.ค. 2564
ประกาศ งดการจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 86) 18 พ.ย. 2564
ขอเลื่อนการบริจาคโลหิต (ดู : 95) 15 พ.ย. 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 82) 11 พ.ย. 2564
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 93) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 124) 8 ต.ค. 2564
พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (ดู : 85) 8 ต.ค. 2564
สรุปการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) (ดู : 34) 7 ต.ค. 2564
ประชุมสมานฉันท์ (ดู : 115) 5 ต.ค. 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ อบต.ควนทอง ประจำเดือนกันยายน 2564 (ดู : 53) 29 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs