Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การใช้ระบบประปาออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 4) 7 ก.พ. 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.ควนทอง (ดู : 28) 23 ม.ค. 2567
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ (วันครู) (ดู : 83) 12 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ดู : 91) 4 ม.ค. 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 (ดู : 78) 22 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน(Citizen Portal) แอปพอเคชั่น (ดู : 14) 22 ธ.ค. 2566
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 7) 27 พ.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-38 /2566 (ดู : 44) 23 พ.ย. 2566
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 61) 8 พ.ย. 2566
ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจปี 2566 (ดู : 113) 27 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ดู : 47) 4 ต.ค. 2566
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 37) 22 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ให้สภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ นักเรียน/นักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ดู : 42) 24 ส.ค. 2566
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 40) 18 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดพืชผัก ผลไม้วันงานชาวสวน (ดู : 54) 10 ส.ค. 2566
ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 46) 14 ก.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักานจ้าง (ดู : 69) 10 ก.ค. 2566
ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 47) 28 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ดู : 43) 12 มิ.ย. 2566
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 48) 5 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2566 (ดู : 39) 1 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 48) 24 พ.ค. 2566
การแจ้งเตือนการใช้เพจ Facebook และแอปพลิเคชั่นไลน์ปลอมเป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 49) 18 พ.ค. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ ของอบต.ควนทอง (ดู : 61) 16 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 55) 12 พ.ค. 2566
วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 41) 8 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เมษายน 66 (ดู : 82) 25 เม.ย. 2566
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 60) 6 เม.ย. 2566
แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 72) 4 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด มีนาคม 66 (ดู : 109) 30 มี.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 64) 29 มี.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/ 2566 (ดู : 60) 22 มี.ค. 2566
แจ้งเตือนโปรดระวังมิจฉาชีพ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมที่ดินไม่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 59) 22 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กุมภาพันธ์ 66 (ดู : 97) 28 ก.พ. 2566
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 67) 16 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด มกราคม 66 (ดู : 74) 31 ม.ค. 2566
ข้อมูลสนามกีฬา อบต.ควนทอง (ดู : 41) 19 ธ.ค. 2565
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ควนทอง (ดู : 41) 12 ธ.ค. 2565
3Rs ลดขยะ เพื่อโลก (ดู : 43) 1 ธ.ค. 2565
การขยายระยะเวลาด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 380) 1 ธ.ค. 2565
การป้องกันและแก้ปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์ (ดู : 93) 1 ธ.ค. 2565
รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 94) 1 พ.ย. 2565
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ อบต.ควนทอง ประจำเดือน กรกฎาคม- กันยายน 2565 (ดู : 57) 31 ต.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามแยกคึกฤทธิ์ (ดู : 111) 29 ก.ย. 2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมนาเพื่อซักซ่อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 98) 28 ก.ย. 2565
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 125) 18 ส.ค. 2565
การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปีในปี พ.ศ.2565 (ดู : 101) 3 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 109) 2 ส.ค. 2565
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ อบต.ควนทอง ประจำเดือน เมษายน- มิถุนายน 2565 (ดู : 65) 31 ก.ค. 2565
การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ดู : 65) 29 ก.ค. 2565
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 (ดู : 155) 27 ก.ค. 2565
ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่3/2565 (ดู : 111) 26 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์ความรู้รอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขของประชาชน (ดู : 134) 20 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัย แด่ นายอาเบะ ชินโซ (ดู : 97) 11 ก.ค. 2565
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ดู : 179) 4 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565 (ดู : 141) 4 ก.ค. 2565
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พระษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 169) 30 มิ.ย. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 140) 29 มิ.ย. 2565
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ (ดู : 125) 24 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 147) 9 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs